Let’s travel together.

สินเชื่อ ธ.กรุงไทยปล่อยให้ยืมวงเงิน 30,000 บาท

8,503

“ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565” ล่าสุด กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศผลรอบแรกในวันที่ 16 กันยายน 2565 นี้ ซึ่งผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ เลือกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ระบุหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด สำหรับช่องทางลงทะเบียนออนไลน์

กรณี “ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565” ในรูปแบบ Walk in ที่หน่วยรับลงทะเบียน สามารถตรวจสอบสถานะได้โดยการระบุหมายเลขบัตรประชาชนหรือ Dip Chip

ช่องทางการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (คลิก) หรือ https://welfare.mof.go.th (คลิก) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งวันดังกล่าวจะประกาศผลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในกลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนช่วงวันที่ 5-8 กันยายน 2565

คนละครึ่ง เฟส 5 พบประชาชน รายเดิมประมาณ 2.45 ล้านคน ยังไม่กดยินยันสิทธิ ย้ำ เร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 ก.ย.นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. ยังคงเหลือจำนวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ประมาณ 1.92 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้จ่ายในโครงการ จึงขอเชิญชวนผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวให้เร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565เวลา 22.59 น. เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ

 

กรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อที่สามารถขอได้ทุกอาชีพ ให้วงเงินกู้สูง ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน ในการขอกู้เงิน ใช้เอกสารไม่ยุ่งยาก ให้กู้เงินได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อ ใครที่กำลังต้องการเงินจากธนาคารกรุงไทย ลองไปดูรายละเอียดกันได้เลย

จุดเด่น

– กู้เงินได้ง่าย โดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน การขอเงินกู้

– ให้กู้เงินได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือให้กู้วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

– ผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกรุงไทย ก็สมัครสินเชื่อกรุงไทย Smart Money ได้

เลือกซื้อเลย
วงเงินให้กู้ยืมสูงสุด

– ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1 ล้าน บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ

– ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ จากการประกอบธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย

– คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ ลดต้น และลดดอก ทุกคน

คุณสมบัติผู้กู้

ads

– ไม่มีประวัติที่เสียหาย ทางด้านการเงิน และไม่มีหนี้สิน ล้นพ้นตัว

– บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ 30,000 บาท ต่อเดือน

– มีอายุการทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

– เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้ 30,000 บาท ต่อเดือน เปิดร้าน 2 ปี ขึ้นไป

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

– ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน ที่เชื่อถือได้ ของผู้ขอเงินกู้

– สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ผู้ขอเงินกู้

– สำเนา ทะเบียนบ้าน ผู้ขอเงินกู้

– บัตรประจำตัวพนักงาน ผู้ขอเงินกู้ (ถ้ามี)

Statement

– ผู้ที่มีรายได้ประจำ ทางธนาคารให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

– เจ้าของร้านค้ารายย่อย ทางธนาคารให้ใช้ Statement การดำเนินธุรกิจ 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (กรณีมี)

– เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อบัตรเครดิต ล่าสุด หรือ เอกสารอื่นๆ หากต้องการกู้เงิน เพื่อนำไปชำระสินเชื่อ

ผู้ที่กำลังสนใจ สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money ขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ใกล้เคียง