Let’s travel together.

สินเชื่อธนาคาร A-Cash Gold วงเงิน 100,000 บาท

4,673

ความคืบหน้าโครงการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ที่เปิดรับลงทะเบียนไปวันแรกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา และจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นี้ สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้

สำหรับขั้นตอนการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีดังนี้

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านเว็บไซต์

1. เข้าเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th กด ลงทะเบียน

2. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน และเลข Laser หลังบัตรประชาชน เลือก ขั้นตอนถัดไป

3. กรอกข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน
การประกอบอาชีพ
รายได้และหนี้สินของผู้ลงทะเบียน
ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

4. ผู้ลงทะเบียนที่จดทะเบียนสมรส หรือมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เลือกหน่วยรับลงทะเบียนที่จะไปยื่นเอกสาร

5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดยืนยัน

6. “ไม่มีครอบครัว” รอผลการตรวจสอบสถานะบุคคล / “มีครอบครัว” ไปแสดงตัวตนและยื่นเอกสารยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 “บัตรคนจน” กรอกข้อมูลผิด แก้ไขอย่างไร?


โดยกรณีการกรอกข้อมูลผิดพลาด ผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

2.1 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ถูกต้อง (5 ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน) จะต้อง “เริ่มลงทะเบียนใหม่”

2.2 กรอกข้อมูลความสัมพันธ์ในครอบครัวผิด (เช่น ข้อมูลกรมการปกครองมีบุตร แต่ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลว่าไม่มีบุตร) จะต้องรอผลการลงทะเบียนที่จะประกาศทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 และหลังจากทราบผลแล้วให้ไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นเอกสารลงทะเบียนไว้

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 “บัตรคนจน” กรอกข้อมูลผิด แก้ไขอย่างไร?

3. กรณีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

3.1 กรณีที่ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้อง

– ผู้ลงทะเบียน “ไม่มีครอบครัว” ระบบจะขึ้นข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” จึงถือว่าจบขั้นตอนการลงทะเบียน และรอประกาศผลการตรวจสอบการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

– ผู้ลงทะเบียน “มีครอบครัว” ต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการลงลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และ/หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และนำแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารประกอบไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้เลือกไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายที่รับลงทะเบียน

โดยหลังจากยื่นเอกสารที่หน่วยงานรับลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับส่วนที่ 11 ของแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนจึงถือว่าจบขั้นตอนการลงทะเบียน ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะต้องเก็บรักษาหลักฐานดังกล่าวไว้โดย “ห้ามทำหาย” และแนะนำให้ผู้ลงทะเบียนทำสำเนาหรือถ่ายรูปส่วนที่ 11 ดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียน และรอประกาศผลกการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

ads

3.2 กรณีที่ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการ “เริ่มลงทะเบียนใหม่” โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ หรือลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน

4. กรณีลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยทั้งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปผ่านเว็บไซต์ หรือขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด โดยเริ่มตรวจสอบได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65 ทั้งนี้ หากพบว่า

4.1 “สถานการณ์ลงทะเบียนสมบูรณ์” ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป โดยจะประกาศผลในช่วงเดือนมกราคม 2566

4.2 “สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง

– กรณีผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ โดยระบุว่า “ไม่มีครอบครัว (โสด)” แต่เมื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่า “มีครอบครัว” จะต้องไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน และเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส เป็นต้น

– กรณีผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

โฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวเน้นย้ำว่า ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนดสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน โดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทุกครั้ง และเก็บรักษาส่วนที่ 11 ของแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียน อย่าให้สูญหาย เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะสามารถทราบผลการแก้ไขข้อมูลได้ในรอบการประกาศผลของโครงการฯ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ
โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30-17.30 น.)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้เปิด สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม A-Cash Gold เพื่อเสริมสภาพคล่องของเกษตรกร ให้กู้ยืมเงิน รายละ 100,000 บาท เพื่อช่วยลดปัญหา การก่อหนี้นอกระบบที่เป็นภาระหนัก ชำระคืนภายใน 1 ปี ในอัตราดอกเบี้ย MRR สามารถติดต่อได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

จุดเด่น สินเชื่อ A-Cash Gold

ช่วยลดปัญหา และ ป้องกัน การก่อหนี้นอกระบบ ที่เป็นภาระหนัก
อนุมัติวงเงินกู้ยืม รายละไม่เกิน 100,000 บาท
ผ่อนชำระเงินคืนภายใน 1 ปี
คิดในอัตราอัตราดอกเบี้ย MRR
เพื่อฟื้นฟูช่วยเสริมสภาพคล่อง ในการลงทุน หรือ เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ในครัวเรือน

เลือกซื้อเลย
ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ได้ออกมาเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โควิค-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกร ทำให้มีรายได้ลดลง ทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน และป้องกันการก่อหนี้สินนอกระบบ ที่ดอกเบี้ยสูง และไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร

ทางธนาคาร เพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จึงได้เปิดตัว สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม A-Cash Gold เพื่อช่วยสนับสนุน ทุกคนให้มีเงินทุน ในการเสริมสภาพคล่อง ประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายสำรองฉุกเฉินภายในครัวเรือน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจต่อไป

เงื่อนไขการสมัคร A-Cash Gold

ต้องเป็นลูกค้าของธนาคาร ธ.ก.ส. และมีบัญชี ธ.ก.ส.
มีประวัติในการชำระหนี้ที่ดี
บุคคลสัญชาติไทย

ให้กู้เงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท
คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี
ชำระเงินคืนภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา โดยสามารถใช้หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองได้ ไม่เกินร้อยละ 95


ผู้ที่สนใจ สินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขทั่วประเทศ หรือ โทร 02 555 0555

ใกล้เคียง