Let’s travel together.

ธ.กสิกร ปล่อยสินเชื่อให้ยืม 100,000 บาท

15,072

กฎหมายจราจรทางบก ฉบับใหม่ โดย ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.)  ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 65 ประชาชนต้องรู้เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง มีการปรับขึ้นค่าปรับ และบทลงโทษ โดยเฉพาะคนเมาแล้วครับที่ทำซ้ำบ่อยๆ อาจถูกปรับถึง 1 หมื่นบาท ส่วนที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี

เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับ
ผิดครั้งแรกโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันทำผิดครั้งแรกโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ 50,000 – 100,000 บาท (ศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ (ม.160 ตรี/1 และ 160 ตรี/3)
เพิ่มโทษที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุ
เพิ่มอัตราโทษปรับ

เร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (เดิมไม่เกิน 1,000 บาท)
ฝ่าสัญญาณไฟ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (เดิมไม่เกิน 1,000 บาท)
ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (เดิมไม่เกิน 1,000 บาท)
ขับย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (เดิมไม่เกิน 500 บาท)
ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (เดิมไม่เกิน 500 บาท)
ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (เดิมไม่เกิน 500 บาท)
เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น

โทษเดิมจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท เพิ่มเป็น จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กำหนดเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัย
รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้
รถกระบะ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า กรณีเป็นรถกระบะสองตอนผู้โดยสารตอนหลัง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย
หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (สำหรับการนั่งบริเวณแคป หรือนั่งท้ายกระบะ สามารถนั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย)

ความคืบหน้า “ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่” หรือ บัตรคนจน หลังจากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน -19 ตุลาคม 2565 ล่าสุด กระทรวงการคลัง พร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนกันยายนเป็นต้นไป โดยจะประกาศสิทธิผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ทั้งหมด 8 รอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 11 พฤศจิกายน 2565

สรุปวันเช็คสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

รอบที่ 1️ ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2565

ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 5 กันยายน 2565 – 8 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

รอบที่ 2 ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2565

ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 – 15 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

รอบที่ 3 ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2565

ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 16 กันยายน 2565 – 22 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

รอบที่ 4 ประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2565

ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 23 กันยายน 2565 – 29 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ads

ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อคุณ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป ที่หมุนเงินไม่ทัน ไม่ต้องใช้หลักประกัน อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน (อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท สำหรับคุณสมบัติ รายละเอียด และเงื่อนไขมีดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ
วัตถุประสงค์การกู้
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์

ลงทะเบียนจองสิทธิ สินเชื่อเพื่อคุณได้ที่ https://www.gsb.or.th/gsbloan4u/https://bit.ly/3cPkLxR

 

สินเชื่อกสิกร Xpress Cash เป็นช่องทางดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณ มีวงเงินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือช่วงเวลาเร่งด่วนที่จำเป็นมาก ๆ ก็คือบัตรกดเงินสด ซึ่งมีสถาบันการเงินหลายแห่ง นำเสนอได้อย่างน่าสนใจ บัตรกดเงินสดกสิกร ก็จัดเป็นบัตรกดเงินสดอีกประเภท ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ๆ เพราะเป็นบัตรที่ช่วยเรื่องการเงินได้รวดเร็ว อนุมัติเมื่อไหร่กดเงินใช้ได้ทันที แต่ก็มีคำถามตามมาว่าการอนุมัติกี่วัน จึงจะได้ รวมถึงมีขั้นตอนสมัครอย่างไร ต้องมีฐานเงินเดือนเท่าไหร่ เรามารวมเอาไว้ให้แล้ว

สำหรับคนที่ต้องการสมัครบัตรกดเงินสดกสิกร เวลานี้สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วเพียงแค่เข้าไปยังหน้าเว็บของกสิกร จากนั้นเลือกบัตรเงินด่วน พอเข้ามายังหน้าดังกล่าวจะมีปุ่มสีเขียวด้านขวามือที่เขียนว่า “สมัครออนไลน์” ก็กดเข้าไปและทำตมขั้นตอนต่าง ๆ ได้เลย

จุดเด่น

สามารถเพิ่มบัตรเงินด่วน Xpress Cash เอาไว้บนแอปพลิเคชั่น K PLUS ก็ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านมือถือได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ
สามารถเปลี่ยนยอดการซื้อสินค้าเป็นการผ่อนจ่ายแบบรายเดือนผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS ได้เลย
อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ๆ เพียงแค่แสนละ 50 บาท / วัน
สามารถเริ่มต้นชำระคืนเงินขั้นต่ำได้ 3% และ 5% แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 200 และ 500 บาท
หากใช้การผ่อนชำระด้วยการหักเงินในบัญชีของกสิกร จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า

คุณสมบัติเบื้องต้นของการสมัคร บัตรกดเงินสดกสิกร

เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20-70 ปี เท่านั้น
พนักงานประจำต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท ต่อเดือน
เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อเดือน
อายุการทำงานของพนักงานประจำ 6 เดือนขึ้นไป ส่วนเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 1 ปีขึ้นไป


เอกสารที่ใช้ในการสมัครก็เหมือนกับการสมัครสินเชื่อทั่วไป

สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการพร้อมทะเบียนบ้าน / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี),
เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน เอกสารแสดงแหล่งที่มารายได้ต่าง ๆ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ), รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัตรกดเงินสดกสิกร

อัตราดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดกสิกรไม่เกิน 28% ต่อปี ขึ้นอยู่กับวงเงินและประเภทการชำระ
ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
วงเงินจะอนุมัติหลังจากธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนทุกอย่างและถูกต้องเป็นเวลา 7 วัน

สมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash คลิกที่นี่

ใกล้เคียง