Let’s travel together.

ธ.กสิกร ปล่อยสินเชื่อยืมได้เลย 80,000 บาท

2,098

โอนเเล้วสำหรับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันนี้มีเงินโอนเข้า เช็กไทม์ไลน์โอนเงินเดือนสิงหาคม 2565ได้เลยที่นี่

 

ไทม์ไลน์บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

– วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

– ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 65)

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

– ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

– ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

– ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65)

affaliate-2
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

– เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท

– เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

ข่าวดีมาเเล้วจ้ากรมเเรงงานเปิดรับสมัครแล้ว ค่าเเรงขั้นต่ำถึงเเสน

เช็คคุณสมบัติ สอบถามข้อมูลข้อเพิ่มเติม

ค่าเเรงของเเรงงานเกาหลีเเบบถูกกฎหมาย
ค่าจ้างรายชั่วโมง 9,160 วอน/ชั่วโมง (260 บาท)
ค่าจ้างรายวัน 73,280 วอน (2,078 บาท)


ค่าจ้างรายเดือน (40 ชั่วโมง) 1,914,440 วอน ( 54,302 บาท ไม่รวมโอที)
OT ต่อชั่วโมง 13,740 วอน (389 บาท)สมัครผ่านกรมแรงงาน

สนใจสมัครได้ที่นี่

 

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มีดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3. ไม่เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัวรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

ทั้งนี้ การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัวหมายถึง การตรวจสอบของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

ads

5. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ทั้งนี้ การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัวหมายถึง การตรวจสอบของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)

6. อสังหาริมทรัพย์ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

6.1 กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) : กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว : เป็นห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร และ/หรือบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ในกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

 

2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย: ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

6.2 กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุด “แยกจากกัน” ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุด “ร่วมกัน” ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

ในกรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของ “ที่ดิน” ที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว “แยกจากกัน” ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

 

กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ”ร่วมกัน” ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

 

1.2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่

 

2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย: ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่

7. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

 

8. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ได้แก่ วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ จากคุณสมบัติที่กล่าวมา หากประชาชนที่มีคุณสมบัติและต้องการได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ ปี 2565 ทุกคนจะต้องลงทะเบียนใหม่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและคัดกรองใหม่ทั้งหมด

สินเชื่อกสิกร Xpress Cash เป็นช่องทางดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณ มีวงเงินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือช่วงเวลาเร่งด่วนที่จำเป็นมาก ๆ ก็คือบัตรกดเงินสด ซึ่งมีสถาบันการเงินหลายแห่ง นำเสนอได้อย่างน่าสนใจ บัตรกดเงินสดกสิกร ก็จัดเป็นบัตรกดเงินสดอีกประเภท ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ๆ เพราะเป็นบัตรที่ช่วยเรื่องการเงินได้รวดเร็ว อนุมัติเมื่อไหร่กดเงินใช้ได้ทันที แต่ก็มีคำถามตามมาว่าการอนุมัติกี่วัน จึงจะได้ รวมถึงมีขั้นตอนสมัครอย่างไร ต้องมีฐานเงินเดือนเท่าไหร่ เรามารวมเอาไว้ให้แล้ว

สำหรับคนที่ต้องการสมัครบัตรกดเงินสดกสิกร เวลานี้สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วเพียงแค่เข้าไปยังหน้าเว็บของกสิกร จากนั้นเลือกบัตรเงินด่วน พอเข้ามายังหน้าดังกล่าวจะมีปุ่มสีเขียวด้านขวามือที่เขียนว่า “สมัครออนไลน์” ก็กดเข้าไปและทำตมขั้นตอนต่าง ๆ ได้เลย

จุดเด่น

สามารถเพิ่มบัตรเงินด่วน Xpress Cash เอาไว้บนแอปพลิเคชั่น K PLUS ก็ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านมือถือได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ
สามารถเปลี่ยนยอดการซื้อสินค้าเป็นการผ่อนจ่ายแบบรายเดือนผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS ได้เลย
อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ๆ เพียงแค่แสนละ 50 บาท / วัน
สามารถเริ่มต้นชำระคืนเงินขั้นต่ำได้ 3% และ 5% แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 200 และ 500 บาท
หากใช้การผ่อนชำระด้วยการหักเงินในบัญชีของกสิกร จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า

คุณสมบัติเบื้องต้นของการสมัคร บัตรกดเงินสดกสิกร

เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20-70 ปี เท่านั้น
พนักงานประจำต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท ต่อเดือน
เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อเดือน
อายุการทำงานของพนักงานประจำ 6 เดือนขึ้นไป ส่วนเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 1 ปีขึ้นไป


เอกสารที่ใช้ในการสมัครก็เหมือนกับการสมัครสินเชื่อทั่วไป

สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการพร้อมทะเบียนบ้าน / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี),
เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน เอกสารแสดงแหล่งที่มารายได้ต่าง ๆ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ), รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัตรกดเงินสดกสิกร

อัตราดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดกสิกรไม่เกิน 28% ต่อปี ขึ้นอยู่กับวงเงินและประเภทการชำระ
ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
วงเงินจะอนุมัติหลังจากธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนทุกอย่างและถูกต้องเป็นเวลา 7 วัน

สมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash คลิกที่นี่

ใกล้เคียง