Let’s travel together.

KTC ปล่อยสินเชื่อผ่อนของ ผ่อนได้นานสุดได้ 24 เดือน

2,254

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ จากธนาค ารออมสิ น มีจุดเด่นคือ

ให้ลู กค้ าทุกท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่ างเต็มที่ยิ่ งขึ้น ด้วยสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ สินเชื่ อที่

ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการทุกประเภท

ไม่ว่าจะใช้ท่องเที่ยว ใช้ซื้อรถ ใช้เป็นค่ ารักษาพย าบ าล หรืออื่น

ก็สามารถขอกู้เงิ นได้แบบสบาย มีวิธีการส มัครและเอกส ารอะไรบ้า ง พร้อมแล้วเร าไปดูกันต่อได้เลย

 

คุณสมบัติผู้ขอกู้

บุคคลที่มีอาชีพ และมีร ายได้แน่นอน

มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวล าที่ต้องชำระเงินคืน จะต้องไม่เกิน 65 ปี

ระยะเวล าในการชำระ

ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ชำระเงิ นกู้ และดอกเบี้ยในงวดแรก ตามที่กำหนดในสัญญา

มีหลักเกณฑ์อย่ างใดอย่ างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

กรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ชำระเงิ นกู้ได้ไม่เกิน 7 ปี

 

จุดเด่นสินเชื่ อ เ งินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์

ให้กู้เพื่อการอุปโภคและบริโภค

ให้กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเ งินอื่น ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคและบริโภค

ให้กู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินเชื่ อ ไทรทองอเนกประสงค์

กรณีที่ใช้หลักทรั พย์เป็นประกัน ชำระเ งินกู้ได้ไม่เกิน 25 ปี

อัตร าดอกเบี้ย

ให้เป็นไปตามที่ธนาค ารกำหนด

 

จำนวนเ งินให้กู้ยืม

1. ในกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของเงิ นเดือน และไม่เกินร ายละ 300,000 บ าท

2. ในกรณีที่ใช้หลักทรั พย์ค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บ าท มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

ให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของร าค าประเมินหลักทรั พย์ที่ดินพร้อมอาค าร

 

ให้กู้ได้ไม่เกิน 85% ของร า คาประเมินห้องชุด

ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของร าค าประเมินที่ดิน

ให้กู้ได้ไม่เกิน 60% ของร า ค าประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา

สำหรับใครที่กำลังสนใจ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ จากธนาค ารออมสิน

 

 

ads

ทองคำสิ่งที่หลายๆคนกำลังต้องการเครื่องประดับที่ล้ำค่าที่สามารถนำมาแลกให้เป็นเงินสดได้เวลาที่ต้องการ การซื้อทองคำไม่ว่าจะชนิดไดๆมาเก็บไว้แล้วขายตอนที่ราคาขึ้นเป็นการได้กำไรอีกช่องทาง

ในตอนนี้ยังมีแอปออมทองแบบต่างๆหรือการออมทองโดยตรงจากร้านซึ่งเรียกว่าเป็นการออมทองอีกรูปแบบหนึ่ง หากอยากผ่อนทองเพื่อซื้อเก็บไว้เราจะใช้บัตรกดเงินสดแบบไหนดี เพราะการซื้อทองเงินสดอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ที่อยากมีทอง

ธนาคารกรุงไทยจึงได้ออกสินเชื่อเงินให้กู้ยืม KTC PROUD ที่สามารถใช้ผ่อนทองได้ ไม่ว่าจะทองคำ ทองคำแท่งหรือสร้อยทองคำ การผ่อนชำระอาจเป็นทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่อนแบบ 0%

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

– มีรายได้ 12,000 บาทขึ้นไป

– หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน ล่าสุด

– มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ ติดต่อได้

– มีประสบการณ์ขั้นต่ำ ในการทำงาน 4 เดือน

เอกสารการสมัคร

เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้าหรือทะเบียนภาษี

– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เฉพาะบริษัท

– สำเนาบัญชีธนาคารผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน

– สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงินเฉพาะของผู้กู้เท่านั้น

 


พนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

– สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน

– หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน ฉบับจริง

– สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

– สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน

ผ่อนทอง 0% กับร้านค้าทอง

– ผ่อนทอง 0% นานสุด 6 เดือนที่ร้านทอง บางกอกโกลด์ส

– ผ่อนทอง 0% นานสุด 4 เดือนที่ร้านทอง หวังโต๊ะกังเยาวราชทองดี หรือห้างเพชรทองง้วนเซ่งเฮงเยาวราช

บัตรกดเงินสด KTC PROUD ผ่อนชำระได้นานสุด 24 เดือน

ใกล้เคียง