Monday, 5 December 2022

ช้างไทยติดบูโร ยืมได้ 8,000 – 30,000 บาท

รายงานต่อเนื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ของ กรมบัญชีกลาง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 มีสิทธิอะไรบ้าง? วันไหนสามารถถอนเป็นเงินสดได้ – ถอนไม่ได้บ้าง และได้กี่บาท? ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

– วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

– ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 65)

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

ค่าไฟฟ้า

กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการน้ี ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนด ผู้มี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” เป็นผู้รับภาระ ค่าไฟฟ้าทั้งหมด
ค่าน้ำประปา

กรณีที่ใช้น้ําประปา ไม่เกิน 315บาท จะได้เงินสนับสนุน ค่าน้ําประปาในวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน
กรณีที่ใช้น้ําประปาเกิน 315 บาท ผู้มี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ําประปาท้ังหมด
ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือโทร 0-2127-7000

สินเชื่อบุคคลช้างไทย เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ตอบโจทย์เรื่องการขอสินเชื่อในยุคนี้ อีกทั้งผู้กู้ที่เครดิตไม่ดี หรือ เอกสารเครดิตบูโรก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ วงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 8,000 บาท – สูงกว่า 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ เป็นอัตรแบบลดต้นลดดอก สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้


รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อบุคคลช้างไทย

คุณสมบัติผู้กู้

บุคคลสัญชาติไทย ที่มีอายุ 20-50 ปี
พนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เงินเดือนขั้นต่ำ 8,000 บาท ขึ้นไป
อายุงานที่ทำงาปัจจุบัน 1 ปี ขึ้นไป
มีที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือ สงขลา
มีการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และ ธนชาต เท่านั้น
ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน
บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้ ได้กำหนด)


เลือกซื้อเลย
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ

วงเงิน ตั้งแต่ 8,000 บาท – สูงกว่า 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

วงเงินกู้ ไม่เกิน 50,000 บาท แรก อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน
วงเงินกู้ ส่วนที่เกิน 50,000 บ. – ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน และส่วนที่เกิน 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
เอกสารเครดิตบูโร

ผู้กู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโร หรือ ติดเครดิตบูโร เราจะพิจารณาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
ผู้กู้ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอกสารเครดิตบูโร และ เครดิตบูโรต้องไม่มีประวัติค้างชำระ


เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)
สเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)
เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (กรณีขอกู้เกิน 30,000 บาทขึ้นไป)
หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆที่รับรองอายุงานได้


หลักประกันสินเชื่อ

คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา (กรณีกู้ไม่เกิน 30,000 บาท)
สมุดบัญชีเงินเดือน สำหรับนำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน
เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

การยื่นใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครสินเชื่อ คลิกที่นี่
แบบประเมินคุณสมบัติผู้กู้ คลิกที่นี่
ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่านอยู่
นำใบสมัครที่กรอก และลงชื่อแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซอปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ)
เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400