Tuesday, 7 February 2023

สินเชื่อ Smart Money กรุงไทยให้ยืม สมัครง่ายวงเงิน 30,000 บาท

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ต่อ “ภาษีออนไลน์” สำหรับรถยนต์ใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์เกิน 5 ปี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมการขนส่งทางบก มีบริการรับ “ชำระภาษีรถประจำปี” หลากหลายช่องทางที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่ไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานขนส่ง เช่น

เว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
แอปพลิเคชัน mPAY
แอปพลิเคชัน Truemoney Wallet
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเจ้าของรถสามารถเข้าถึงบริการ “ชำระภาษีรถประจำปี” ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

บริการสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บุคคล จากธนาคารกรุงไทย ที่มีชื่อว่า กรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อที่สามารถขอได้ทุกอาชีพ ให้วงเงินกู้สูง ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน ในการขอกู้เงิน

ใช้เอกสารไม่ยุ่งยาก ให้กู้เงินได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อ ใครที่กำลังต้องการเงินจากธนาคารกรุงไทย ลองไปดูรายละเอียดกันได้เลย

จุดเด่น

– กู้เงินได้ง่าย โดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน การขอเงินกู้

– ให้กู้เงินได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือให้กู้วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

– ผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกรุงไทย ก็สมัครสินเชื่อกรุงไทย Smart Money ได้

เลือกซื้อเลย
วงเงินให้กู้ยืมสูงสุด

– ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1 ล้าน บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ

– ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ จากการประกอบธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย

– คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ ลดต้น และลดดอก ทุกคน

คุณสมบัติผู้กู้

– ไม่มีประวัติที่เสียหาย ทางด้านการเงิน และไม่มีหนี้สิน ล้นพ้นตัว

– บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ 30,000 บาท ต่อเดือน

– มีอายุการทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

– เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้ 30,000 บาท ต่อเดือน เปิดร้าน 2 ปี ขึ้นไป

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

– ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน ที่เชื่อถือได้ ของผู้ขอเงินกู้

– สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ผู้ขอเงินกู้

– สำเนา ทะเบียนบ้าน ผู้ขอเงินกู้

– บัตรประจำตัวพนักงาน ผู้ขอเงินกู้ (ถ้ามี)

Statement

– ผู้ที่มีรายได้ประจำ ทางธนาคารให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

– เจ้าของร้านค้ารายย่อย ทางธนาคารให้ใช้ Statement การดำเนินธุรกิจ 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (กรณีมี)

– เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อบัตรเครดิต ล่าสุด หรือ เอกสารอื่นๆ หากต้องการกู้เงิน เพื่อนำไปชำระสินเชื่อ

ผู้ที่กำลังสนใจ สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money ขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา