Monday, 5 December 2022

ไทยพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อให้ยืม 100,000 บาท

นั่งรถไฟเที่ยวต่างประเทศเลยสิคะ #รถไฟไปมาเลเซีย 🚂 การรถไฟฯ จึงได้เปิดให้บริการขบวนรถสายใต้ เส้นทางกรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ จำนวน 2 ขบวน ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพไปปาดังเบซาร์ประมาณ 17 ชั่วโมง เหมาะสำหรับคนไม่ชอบนั่งเครื่องบิน และอยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการนั่งรถไฟ ใครอยากไปเที่ยวอย่าลืมพกหนังสือเดินทางมาด้วยน้าาา


ตารางเวลารถไฟมีดังต่อไปนี้ 📆
1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45 กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 15.10 น. ถึงปาดังเบซาร์ (ฝั่งมาเลเซีย) เวลา 09.50 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 46 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ ออกจากสถานีปาดังเบซาร์ (ฝั่งมาเลเซีย) เวลา 17.06 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ถึงกรุงเทพ เวลา 12.45 น. นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา การรถไฟฯ ได้เปิดเดินขบวนรถพิเศษจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – ชุมทางหาดใหญ่
💸 ค่าตั๋วรถไฟราคาเริ่มต้นที่ 900 บาท

เช็กสิทธิว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตนรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ยื่นขอรับสิทธิภายใน 2 ปี

เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นในชีวิต มักมาอย่างไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ทั้งแผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า

น้ำท่วม หรือแม้แต่ภาวะโ ร คร  ะบ า ดอ ย่ างโ ค วิ ด- 19 ล้วนเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนทั้งสิ้นและยังทำให้แรงงานหรือผู้ประกันตนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้ หรือบางครั้งอาจทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ดังนั้น สำนักงานประกันสังคมจึงให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน หากเกิดกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยเหล่านี้ โดยจ่ายเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ เพื่อคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเนื่อง

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยนั้น ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเกิดเหตุสุดวิสัยและยังไม่สิ้นสภาพการจ้างงาน ต้องไม่ลาออกจากงานหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกเลิกจ้าง และต้องเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างระหว่างว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย โดยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากอัคคีภัย วาตภัย หรือธรณีพิบัติภัย รวมถึงภัยอื่น ๆ อันเกิดจากธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากโรคระบาดโรคติดต่อ ดังเช่น โ ร คติ  ดเ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน 90 วัน สำหรับการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม) ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2 – 01/7) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศหรือยื่นทางไปรษณีย์ แต่ถ้าเป็นกรณีโ รค ระ บา ด  โ ร ค  ติ ดต่อ โ ค วิ ด- 1 9 ผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนผ่าน e-Service ที่ www.sso.go.th ได้ทันทีพร้อมหนังสือรับรองจากนายจ้าง ซึ่งผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมสามารถจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนทุกธนาคารได้แล้ว หรือผู้ประกันตนจะเลือกขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน โดยใช้สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

หากเกิดกรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยแล้ว ต่อมาผู้ประกันตนลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างโดยนายจ้างแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6 – 09) สำนักงานประกันสังคมจะงดจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยตั้งแต่วันที่นายจ้างแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนและผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน (กรณีลาออกหรือเลิกจ้าง) โดยไม่นับรวมระยะเวลากับที่ได้รับเงินว่างงานกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง Line : @ssothai และทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

สำหรับสินเชื่อที่จะกล่าวถึงนั้นเป็นสินเชื่อจาก SCB ไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นสินเชื่อเดิมที่อัพเดทให้กับลูกค้าของธนาคารโดยการเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มีประวัติการชำระสินเชื่อดี โดยสินเชื่อไทยพาณิชย์ Speedy Loan Top Up เป็นสินเชื่อเงินก้อนสำหรับลูกค้า Speedy Loan ปัจจุบัน ที่ผ่อนชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และมียอดผ่อนชำระเงินต้น ขั้นต่ำ 10,000 บาท สามารถขอสินเชื่อเพิ่ม โดยรับวงเงินตามจำนวนยอดเงินต้นที่ได้ผ่อนชำระไปแล้ว วงเงินสินเชื่อรวมสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนชำระคืนได้นานสูงสุดถึง 72 เดือน สามารถสมัครผ่านแอป SCB EASY และรู้ผลอนุมัติใน 24 ชม.หลังจากอนุมัติ รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีทันที

สินเชื่อ Speedy Loan Top Up วงเงินอนุมัติรวมกับสัญญา Speedy Loan เดิม สูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือสูงสุด 2 ล้านบาท และยังคิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 15% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก อนุมัติสินเชื่อวงเงินเริ่มต้นที่ 100,000 บาท มาติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมต่อด้านล่างกันเลย

เลือกซื้อเลย
จุดเด่น

1. สมัครง่ายผ่าน แอป SCB EASY ตลอด 24 ชั่วโมง

2. เงินก้อนเพิ่มจากวงเงินเดิม สมัครง่าย รู้ผลไอนุมัติไว ไม่มีค่าธรรมเนียม

3. สมัครง่ายไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

4. วงเงินอนุมัติรวมกับสัญญา Speedy Loan เดิม สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน หรือสูงสุด 2 ล้านบาท

5. ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 15% ต่อปี คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

6. งวดผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน (เมื่อได้อนุมัติยอดสินเชื่อเริ่มที่ 100,000 บาท ขึ้นไป)

7. รู้ผลอนุมัติและรับเงินก้อนใหญ่ไวสุดภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่รับเอกสารครบถ้วน

8. หลังอนุมัติรับเงินก้อนเข้าบัญชีทันที

9. สามารถเลือกผ่อนชำระเดือนละเท่าๆกัน

อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้

– อัตราดอกเบี้บ 15 – 25% ต่อปี หรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสัญญา Speedy Loan เดิม

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

– เอกสารหลักฐานแสดงรายได้

– ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-59 ปี

– ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน หรือ อายุสัญญาสิ้นสุดภายในอายุ 60 ปีของผู้สมัคร

– มีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสารประกอบการกู้

1. เจ้าของธุรกิจ หรือ อาชีพอิสระ

– ใช้ statement ของธนาคารใดก็ได้ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

2. พนักงานประจำ

– ใช้ slip เงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด

3. ธนาคารจะตรวจสอบเอกสารของลูกค้า และแจ้งผลการสมัครผ่านอีเมล์และ/หรือแอปพลิเคชัน SCB EASY

หมายเหตุ ตัวอย่างการผ่อนชำระสินเชื่อ Speedy Loan Top Up ผ่อนหมื่นละ 490 บาทต่อเดือน คำนวณจากดอกเบี้ย15%ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 เดือน สำหรับลูกค้า ที่ผ่อนชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และมียอดผ่อนชำระเงินต้น ขั้นต่ำ 10,000 บาท สามารถขอสินเชื่อเพิ่ม โดยรับวงเงินตามจำนวนยอดเงินต้นที่ได้ผ่อนชำระไปแล้ว สามารถสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777