Monday, 5 December 2022

ธ.กรุงเทพไม่ต้องใช้คนค้ำ ให้ยืม 50,000 บาท

มีใครได้หยุดบ้าง? #วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 65 มีหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน

เฉพาะ 3 จังหวัดในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และ สมุทรปราการ 📅 ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 พ.ย. 65 ทั้งหมด 3 วันเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด #ช่วงประชุมเอเปค และรวมเสาร์ – อาทิตย์ อีกเป็น 5 วัน ส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ หรือไม่ได้หยุดก็ทำงานกันยาวๆ ไปเลย ฮึบไว้จะสิ้นปีแล้ว เผื่อเจ้านายจะให้โบนัส

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงการคลัง ได้ปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ปี 2565

ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ประชาชนที่ลงทะเบียนข้อมูลครอบครัวไม่สมบูรณ์ แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ จากนั้นกระทรวงการคลัง จะส่งข้อมูลไปให้หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งการตรวจสอบจะต้องดำเนินการอย่างรัดกุมมากที่สุด เพราะมีการเชื่อมต่อข้อมูลส่วนราชการกว่า 40 หน่วยงาน ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสวัสดิการแห่งรัฐได้ประมาณไตรมาสแรกปีหน้า

นายสันติกล่าวว่า ทั้งนี้สำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียนครั้งนี้ประมาณ 22.20 ล้านคน ซึ่งตัวเลขมากกว่าครั้งก่อนมากก็ไม่น่าตกใจ เนื่องจากมีกลุ่มเปราะบางมาก และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และอีกหลายกลุ่มที่ถูกละเลยในครั้งนั้น ดังนั้นเมื่อรัฐบาลตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยจริงๆ และผู้ประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด วิกฤตเศรษฐกิจ ไม่มีงานทำ ก็สามารถมาลงทะเบียนได้ จนส่งผลให้จำนวนผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้น

“ส่วนจำนวนเงินหรือสิทธิตามสวัสดิการนั้น เบื้องต้น ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานตามเดิม คือ รายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี ได้รับเงิน 300 บาทต่อเดือน และรายได้ 3 หมื่น – 1 แสนบาทต่อปี ได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน ส่วนจะเพิ่มวงเงินตามค่าครองชีพที่ปรับขึ้นหรือไม่ ต้องรอการพิจารณาจากรัฐบาลอีกครั้ง” นายสันติกล่าว

ธนาคารกรุงเทพ เปิดให้กู้ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปรับสภาพการเงินให้คล่องตัว กับเงินกู้อเนกประสงค์ สำหรับพนักงานประจำ ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวนเข้าบัญชีทันที วงเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 – 1 ล้านบาท โดยผู้กู้สามารถกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในการสมัครสินเชื่อ

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

คุณสมบัติของผู้กู้

ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
ผู้กู้ต้องเป็uพนักงาuประจำที่มีบัญชีเงิuเดือuกับธuาคารกรุงเทพ และทำงาuกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
ผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้uไป
ผู้กู้ต้องมีประสบการณ์ทำงาuมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการขอสิuเชื่อ

บัตรประจำตัวประชาชuและสำเuาทะเบียuบ้าu
สลิปเงิuเดือu (ต้uฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงิuเดือuจากบริษัท (ย้อuหลังไม่เกิu 2 เดือu นับจากปัจจุบัu)
บัญชีธuาคารที่เงิuเดือuเข้าย้อuหลัง 6 เดือuต่อเนื่องกัu นับจากปัจจุบัu
สมุดบัญชีธuาคารหน้าแรกที่เงิuเดือuเข้าเพื่อโอuเงิuสิuเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี


อัตราดอกเบี้ย

วงเงิน ไม่เกิu 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 23% ต่อปี
วงเงิu 30,000 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 21% ต่อปี
วงเงิu 100,000 – 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
วงเงิu 200,000 – 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
วงเงิu 300,000 บาท ขึ้uไป อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี


อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25% ต่อปี ให้มีผลสำหรับสิuเชื่อที่ทำสัญญาใหม่ตั้งแต่วัuที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้uไป ระยะเวลาผ่อuผัu 7 วัu นับจากวัuครบกำหนดชำระคืu

ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

สมัครขอสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ คลิกที่นี่