Monday, 5 December 2022

สินเชื่อธ.กรุงเทพ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ให้ยืม 50,000 บาท

#รับเยอะมาก! #กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน จ้างงาน จำนวน 86,000 คนทั่วประเทศ  ระยะเวลาจ้างงาน 3 – 10 เดือน

#ค่าจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 26,100-87,000 บาท / คน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ้างต่อคน) มีหลายหน้าที่ สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทร.1460 #สายด่วนกรมชลประทาน โอกาสมีงานทำมาแล้ว!
ลักษณะงานที่เปิดรับ
– งานซ่อมแซม จำนวน 39,373 คน
– งานก่อสร้าง จำนวน 20,156 คน
– งานปรับปรุง จำนวน 13,518 คน
– งานบำรุงรักษา จำนวน 5,093 คน
– งานขุดลอก จำนวน 3,343 คน
– งานอื่นๆ จำนวน 2,520 คน

ใกล้ถึงปีใหม่ 2566 แล้ว เตือนผู้ประกันตนรีบใช้สิทธิก่อนสิ้นปีนี้ ย้ำมีสิทธิทำฟันฟรี

สิทธิทำฟันฟรีเตือนผู้ประกันตนรีบใช้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิของผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถทําทันตกรรม หรือทำฟัน สิทธิประกันสังคม โดยผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน แม้ผู้ประกันตนส่งเงินเข้าสมทบทุนประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้ว จากนั้นทำการลาออกยังสามารถเข้ารับบริการทำฟันได้ยังคุ้มครองต่ออีก 6 เดือนนับจากวันที่ลาออก

พร้อมขอย้ำว่าสิทธิทำฟันฟรี 900 บาทต่อคน เป็นสิทธิเฉพาะปี หากไม่ได้ใช้วงเงินดังกล่าวจะไม่ทบยอดในปีถัดไป ดังนั้นหากไม่ใช้สิทธิในปีนี้ถือว่าเสียโอกาสในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากในปีนั้นไป ดังนั้นอย่าลืมไปใช้สิทธิของตนเองเพื่อสุขภาพฟันที่ดี ฟันสะอาด สามารถใช้บริการได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกทันตกรรมทั่วไปได้ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมักจะมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือมีสติกเกอร์แจ้งติดเอาไว้หน้าคลินิกว่าสถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรมทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย

ส่วนกรณีผู้ประกันตนสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อน สามารถนำเอกสารไปเบิกเงินกับสำนักงานประกันสังคมได้ โดยสามารถยื่นรับเงินทำฟันออนไลน์ได้แล้ว โดยยื่นเรื่องผ่าน เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th พร้อมแนบไฟล์ใบเสร็จรับเงิน ,ใบรับรองแพทย์ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตน จากนั้นส่งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไปที่สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนเลือกยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน 1506 กด 1 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารกรุงเทพ เปิดให้กู้ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปรับสภาพการเงินให้คล่องตัว กับเงินกู้อเนกประสงค์ สำหรับพนักงานประจำ ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวนเข้าบัญชีทันที วงเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 – 1 ล้านบาท โดยผู้กู้สามารถกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในการสมัครสินเชื่อ

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

คุณสมบัติของผู้กู้

ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
ผู้กู้ต้องเป็uพนักงาuประจำที่มีบัญชีเงิuเดือuกับธuาคารกรุงเทพ และทำงาuกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
ผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้uไป
ผู้กู้ต้องมีประสบการณ์ทำงาuมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการขอสิuเชื่อ

บัตรประจำตัวประชาชuและสำเuาทะเบียuบ้าu
สลิปเงิuเดือu (ต้uฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงิuเดือuจากบริษัท (ย้อuหลังไม่เกิu 2 เดือu นับจากปัจจุบัu)
บัญชีธuาคารที่เงิuเดือuเข้าย้อuหลัง 6 เดือuต่อเนื่องกัu นับจากปัจจุบัu
สมุดบัญชีธuาคารหน้าแรกที่เงิuเดือuเข้าเพื่อโอuเงิuสิuเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี


อัตราดอกเบี้ย

วงเงิน ไม่เกิu 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 23% ต่อปี
วงเงิu 30,000 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 21% ต่อปี
วงเงิu 100,000 – 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
วงเงิu 200,000 – 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
วงเงิu 300,000 บาท ขึ้uไป อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี


อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25% ต่อปี ให้มีผลสำหรับสิuเชื่อที่ทำสัญญาใหม่ตั้งแต่วัuที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้uไป ระยะเวลาผ่อuผัu 7 วัu นับจากวัuครบกำหนดชำระคืu

ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

สมัครขอสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ คลิกที่นี่