Monday, 5 December 2022

ธ.กรุงเทพ ปล่อยสินเชื่อให้ยืม 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำ

ความแตกต่าง สิทธิบัตรทอง vs สิทธิประกันสังคม

สิทธิบัตรทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลประจำแล้วใช้สิทธิได้ทันที
สิทธิประกันสังคม ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน ตามเงื่อนไขถึงจะสามารถใช้สิทธิได้
สิทธิบัตรทอง ใช้กับสถานพยาบาลประจำที่ลงทะเบียนไว้ กรณีเจ็บป่วยต่างพื้นที่เข้าสถานพยาบาลปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติเข้าสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้
สิทธิประกันสังคม ใช้กับโรงพยาบาลที่เลือกสิทธิไว้ กรณีฉุกเฉินเข้าที่ไหนก่อนก็ได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

การย้ายสิทธิ

 

สิทธิบัตรทอง การย้ายสิทธิสถานพยาบาลทำได้ 4 ครั้งต่อปี
สิทธิประกันสังคม การย้ายสิทธิสถานพยาบาลย้ายได้ปีละครั้ง ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.ทุกปี

ค่าห้อง-ค่าอาหาร

สิทธิบัตรทอง ให้บริการค่าอาหารและค่าห้องสามัญ
สิทธิประกันสังคม ให้บริการค่าห้องและค่าอาหารไม่เกิน 700 บาท / วัน
สิทธิบัตรทอง ได้เพียงสิทธิรักษาฟรี ไม่มีเงินชดเชยว่างงานเหมือนประกันสังคม
สิทธิประกันสังคม ได้รับเงินชดเชย กรณีว่างงาน เกษียณ เสียชีวิต

ทำฟัน

 

สิทธิประกันสังคม ใช้สิทธิถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนได้ไม่เกิน 900 บาท/ปี ฟันเทียมได้ทั้งในสถานพยาบาลและคลินิกทันตกรรมที่ร่วมรายการ
สิทธิบัตรทอง ใช้สิทธิถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ฟันทียม รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม เฉพาะสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่มีวงเงิน

ความแตกต่าง บัตรทอง-บัตรประกันสังคม
ความแตกต่าง บัตรทอง-บัตรประกันสังคม

ใครสามารถลงทะเบียนได้บ้าง

 

ประกันสังคม ให้สิทธิกับคนที่เป็นลูกจ้างที่บริษัทได้ส่งเงินสมทบกองทุนให้ โดยที่ไม่ต้องสมัครเอง (ตามมาตรา 33) หรือผู้ที่ลาออกจากงาน อยากสมัครเองก็สามารถทำได้เช่นกัน (ตามมาตรา 39) ผู้ที่ทำอาชีพอิสระ สามารถลงทะเบียนได้อายุตั้งแต่ 15-60 ปี (ตามมาตรา 40)
บัตรทอง ให้สิทธิกับคนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิด ไม่ได้เป็นข้าราชการ ไม่ใช่บุตรของข้าราชการ หรือไม่มีสวัสดิการอะไรเลย

การรักษาและบริการที่ไม่คุ้มครอง ทั้งสิทธิบัตรทอง-สิทธิประกันสังคม

การทำศัลยกรรม เพื่อความสวยงาม
การรักษาที่อยู่ในช่วงทดลอง
มีบุตรยาก
ตรวจและรักษาที่เกินความจำเป็น
เปลี่ยนแปลงเพศ
ผสมเทียม
การรักษาโรคเดียวกันโดยเป็นผู้ป่วยในเกิน 180 วันในระยะเวลา 1 ปี

วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

สมัครออนไลน์

สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม (คลิกที่นี่)

สมัครออฟไลน์

สมัครได้ที่ 7-11 ทุกสาขา , สายด่วน 1506 , เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ และธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา

คุณสมบัติในการสมัคร

1. ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

2. มีสัญชาติไทย

3.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39

4. ไม่เป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ /กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร /กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น หรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญของส่วนราชการ รวมทั้งไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

5. หากเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิ ก าร ให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิ ก ารโดยละเอียด (ยกเว้นผู้พิ ก รทางสติปัญญา และผู้พิ ก ารที่ไม่อาจรับรู้สิทธิที่พึงจะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่สามารถสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้)

กรณีเป็นคนต่างชาติ (ต่างด้าว)

1. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์

2. เป็นคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีถิ่นที่อยู่ หรือได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มี “บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 สามารถขึ้น ทะเบียนได้

3. หากเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิ ก ารให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิ การโดยละเอียด ยกเว้นผู้พิ ก ารทางสมองหรือสติปัญญาไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

4. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ,ผู้ประกันตนมาตรา 39 และไม่เป็นบุคคลที่ยกเว้นตามกฏหมายประกันสังคม

ทางเลือกในการสมัคร

1.จ่ายอัตรา 70 บาท/เดือน ได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีการประส บ อัน ต รา ย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ต าย

2.จ่ายอัตรา 100 บาท/เดือน ได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีการประสบอั น ตรา ยหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ต าย และชราภาพ

3.จ่ายอัตรา 300 บาท/เดือน ได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีการประสบอัน ตร ายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ต าย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารกรุงเทพ เปิดให้กู้ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปรับสภาพการเงินให้คล่องตัว กับเงินกู้อเนกประสงค์ สำหรับพนักงานประจำ ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวนเข้าบัญชีทันที วงเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 – 1 ล้านบาท โดยผู้กู้สามารถกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในการสมัครสินเชื่อ

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

คุณสมบัติของผู้กู้

ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
ผู้กู้ต้องเป็uพนักงาuประจำที่มีบัญชีเงิuเดือuกับธuาคารกรุงเทพ และทำงาuกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
ผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้uไป
ผู้กู้ต้องมีประสบการณ์ทำงาuมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการขอสิuเชื่อ

บัตรประจำตัวประชาชuและสำเuาทะเบียuบ้าu
สลิปเงิuเดือu (ต้uฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงิuเดือuจากบริษัท (ย้อuหลังไม่เกิu 2 เดือu นับจากปัจจุบัu)
บัญชีธuาคารที่เงิuเดือuเข้าย้อuหลัง 6 เดือuต่อเนื่องกัu นับจากปัจจุบัu
สมุดบัญชีธuาคารหน้าแรกที่เงิuเดือuเข้าเพื่อโอuเงิuสิuเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี


อัตราดอกเบี้ย

วงเงิน ไม่เกิu 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 23% ต่อปี
วงเงิu 30,000 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 21% ต่อปี
วงเงิu 100,000 – 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
วงเงิu 200,000 – 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
วงเงิu 300,000 บาท ขึ้uไป อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี


อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25% ต่อปี ให้มีผลสำหรับสิuเชื่อที่ทำสัญญาใหม่ตั้งแต่วัuที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้uไป ระยะเวลาผ่อuผัu 7 วัu นับจากวัuครบกำหนดชำระคืu

ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

สมัครขอสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ คลิกที่นี่